Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 29-5-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τηλεδιάσκεψη  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση του υπογείου και του περιβάλλοντος χώρου στάθμευσης κοινότητας Καρυάς.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρ

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στην κοινότητα Δρυμώνα Δ.Ε. Σφακιωτών, για χρήση του ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρ

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002118 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.
Εισηγήτρια : Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την  δαπάνη  μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ»
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ   ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ – ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου: ΓΕΩΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Ε.Ε.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Αρέθας Σπυρίδων,  Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ),  του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη ΕΔΕ.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή μη της 1ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος  της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας», αναδόχου: ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Θ. Γεωργάκης, Πρ/νος Τμ. Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 70.000,00 € ( με Φ.Π.Α. 24%).
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 37.340,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  Τ.Κ. ΧΟΡΤΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 9.215,00 € ( με Φ.Π.Α. 24%).
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΜΑΝΑΣΙ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 30.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΤΩΝ», ποσό αρχικής σύμβασης: 31.050,00 € ευρώ (με 24% ΦΠΑ)
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
ημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού   της επιτροπής  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 645.161,29 € χωρίς ΦΠΑ με Α/Α συστήματος 87200 για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ »  αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. για  επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 59/19 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη μελέτη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,προϋπολογισμού 6.332.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: “ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση  του Δήμου Λευκάδας κατά της αγωγής της Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία << Α.Σολδάτος και Σια  ΕΕ>>που στρέφεται εναντίον του Δήμου Λευκάδας και  απευθύνεται ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στη συνεδρίαση της 9-6-2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. 
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 42/2016 απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου προς σύνταξη ειδικών πληρεξουσίων στους δικηγόρους Πολλάλη Δημήτριο, Πολλάλη Ηλία και Ζαμπέλη Βασιλική σχετικά με την σύνταξη αποδοχής κληρονομιάς Παναγή Κομηνού.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.                 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ