Συνεδριάζει τη Δευτέρα 18 Μαΐου το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας με τηλεδιάσκεψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) την υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την και εγκ. 40/20930/31-03-2020 ΥΠ. ΕΣ. θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό τακτικού μέλους στην επιτροπή επιλογής Δικηγόρου με τον αναπληρωτή του.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019 – 2020.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για την ακύρωση της διαδικασίας πρόσληψης ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πρόγραμμα RE.CO.RD –INTERREG  Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 –  Επαναπροκήρυξη της θέσης.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., του  Δήμου Λευκάδας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021- 2024 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 112/2020 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ σύμφωνα με την  υπ’ αρ. πρωτ. 24891/16-04-2020 (ΑΔΑ:Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2) απόφαση του ΥΠΕΣ περί έκτακτης επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη αναγκών για την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων, συνολικής δαπάνης 5.000,00 ευρώ.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην ακύρωση της υπ΄αριθ. 35/2020 απόφασής του και επανέγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Πνευματικού Κέντρου.    
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση παραχώρησης απορριμματοφόρων από τον Δήμο Λευκάδας στο Δήμο Ξηρομέρου.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. περί τρόπου υπολογισμού εισφοράς σε γη και χρήμα στην περιοχή εντός των ορίων οικισμών του σχεδίου πόλεως Νυδρίου – Μ.Αυλακίου (αρ.6/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 12ο: Ενημέρωση σχετικά με αίτημα επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης περί εξασφάλισης των προϋποθέσεων για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων του Δήμου μας για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 13ο: Ενημέρωση σχετικά με αίτημα επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης περί  λήψης μέτρων για την αντιπυρική προστασία στα όρια του Δήμου μας.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μίσθωσης  ιδιωτικού ακινήτου στην κοινότητα Τσουκαλάδων για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Ελλομένου» προϋπολογισμού 15.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για Β’ κατανομή πιστώσεων στις  Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020.
ισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης χώρου (Δημοτικού Κτηνιατρείου) του Δήμου Λευκάδας σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με: α) έγκριση σύστασης  και λειτουργίας Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Λευκάδας και β) έγκριση του σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου Εθελοντών Δήμου Λευκάδας.  
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

Για κάθε θέμα θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) σχετική εισήγηση για την ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ