Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχείο την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα  με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 27-09-2019 και ώρα 11:00  σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:  Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας.

                                                Εισηγητής: Λύγδας Σπυρίδων, Πρόεδρος ΕΠΖ

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. επί της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Βασιλική Πόντη στο Ο.Τ. 71Α.

Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

 Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

Τακτικά μέλη:

 1. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
 2. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
 1. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 2. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 3. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
 4. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Μαργέλη Μαρία
 4. Σαρανταένας Ιωάννης
 5. Γληγόρης Χρήστος
 6. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

 

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ε.Π.Ζ. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.