Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Ιουλίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων  95 του Ν.3463/2006, 67 του Ν.3852/10,   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  νέα δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 10 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ειδικότητας του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. το οποίο θα προσληφθεί μέσω Κ.Α.Π σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 32113/2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του  έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.         
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ  ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ» αναδόχου: Αλέξανδρου Ν. Γέροντα Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου: Αλέξανδρου Ν. Γέροντα Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου: Ιωάννη Σταυρόπουλου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ» αναδόχου: Παναγιώτη Τζούρου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου : ΓΟΥΡΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου:  Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Γεωργίου Σ. Βλάχου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού χανδάκων στράγγισης παραπλεύρως αγροτικών δρόμων κάμπου Βασιλικής Δ.Ε. Απολλωνίων και ανάθεσης τους σε τρίτο.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. περί αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών αποκατάστασης καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων  και ανάθεσης τους με συνοπτικό διαγωνισμό σε τρίτο.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 30.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (2+710) ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΝΤΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ».
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  18ο: Απόφαση Δ.Σ.για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ   ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 19.917,88 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ  19ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.306.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 199.995,88 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή ή μη της Συλλογικής Συμφωνίας μεταξύ της «ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑΔΑΣ» μέλος της οποίας είναι ο δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Καρυάς 96,7fm και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «GEA-GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ» ως ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης του συγγενικού δικαιώματος των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και των ερμηνευτών-εκτελεστών καλλιτεχνών.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο:
Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με αποδοχή ή μη του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της «ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑΔΑΣ» μέλος της οποίας είναι ο δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Καρυάς 96,7fm και του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) δια της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ/ΟΠΙ) ως οργανισμού συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων μελών της.
Εισηγητής:  Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019 & 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  2019 (σχετ. αριθ. 190/2019 απόφ. Ο.Ε. & η αριθ. 5/2019 αποφ. Ε.Ε.)
Εισηγητές:  Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ. αριθ. 127/19 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί  έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής:  Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος ΔΛΤΛ

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ. αριθ. 66/19 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» περί  έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

 ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. περί άσκησης έφεσης κατά της αριθμ. 15/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, στην υπόθεση Σπυρίδωνος Αρέθα και λοιπών κατά του Δήμου Λευκάδας (καταβολή αναδρομικών επιδομάτων κλπ που καταργήθηκαν με το Ν. 4093/2012) – σχετ. η υπ΄αριθμ. 185/19 απόφ. Ο.Ε.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

 ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ.για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2019 (σχετ. η υπ΄ αριθ.  9 /2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  28ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

 ΘΕΜΑ  29ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Βλασταρά» Συβότων Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  30ο: Απόφαση Δ.Σ. για   διαγραφή  νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας και απαλλαγή  ποσού από τροφεία, την περίοδο 2018-2019.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης εργασιών  με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.»
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 32ο: Απόφαση Δ.Σ. περί  έγκρισης της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας» περί έγκρισης Απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2018 του ΝΠΔΔ.
Εισηγητής:  Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 33ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας έως τη λήξη της  τρέχουσας δημοτικής περιόδου 31-08-2019.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 34ο: Απόφαση Δ.Σ. περί εξειδίκευσης  πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι».
Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  35ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ