Συνεδριάζει τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2019 (σχετ. η αρ. 8/18 απόφ. Ε.Ε.).
Εισηγητές: Φίλιππας Γιώργος, Αντιδήμαρχος
Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 221/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας»  που αφορά στην  έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δ.Λ.Τ.Λ. για το οικονομικό έτος 2019».
Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ.134/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  για το οικονομικό έτος 2019».
Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 224/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας»  που αφορά στην έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για τη διόρθωση σφαλμάτων του κτηματολογίου σε κοινότητες του Δήμου       Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ( ΥΠΟΜΕΔΙ), σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004  της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή μόνιμης παράκαμψης δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Απόλπαινας λόγω κατολισθήσεων».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ. αρ. 352/2018 απόφασης του ΔΣ, για τροποποίηση    ένταξης πράξης με τίτλο «Ανακαίνιση οικίας   Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας » με Κωδικό ΟΠΣ 5006063 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της αρ. 15/2018 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον τίτλο της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ), προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για ένταξη της προτεινόμενης πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»  (Κωδ. Πρόσκλησης ΙV στον Άξονα Προτεραιότητας “Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας” με τίτλο “Βελτίωση της πρόσβασης σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις” για την υλοποίησης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (Κωδ. Πρόσκλησης ΙV στον Άξονα Προτεραιότητας “Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας” με τίτλο “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”, για την υλοποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ολοκλήρωση μελέτης ΣΧΟΑΑΠ (ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ και ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ), Δ.Ε. Απολλωνίων  Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 20/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ», αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο:
Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ-ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ ΓΚΙΟΚΑ)», αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΟΥΡΖΗ Ο.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 849.997,64 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17:
Απόφαση Δ.Σ. για  χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου ΕΔΕ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο:
Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης ποσού 50.000,00 €  για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» με Κ.Ε. 2017ΕΠΟ2200000 (Π.Δ.Ε.)
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης ποσού 120.700,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο:
Απόφαση Δ.Σ. για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου « Αποκατάσταση κοινωφελών δικτύων τοπικών κοινοτήτων Αθανίου – Δραγάνου – Κομηλιού λόγω  σεισμού 17 -11-2015», αναδόχου Αθανασίου Πορφύρη.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για  δωρεάν παραχώρηση χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου  Δ.Κ. Λευκάδας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας για  διοργάνωση εκδηλώσεων  Χριστουγέννων  2018 και Πρωτοχρονιάς 2019.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ αριθ. 278/2014 απόφασης του Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής:  Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαρισμών και αποκαταστάσεων δρόμων Δ.Ε. Απολλωνίων και Δ.Ε. Ελλομένου, προϋπολογισμού 19.999,96 €.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαρισμών μονοπατιών Καλάμου, προϋπολογισμού 3.799,36 €.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. περί  διαγραφής ποσού οφειλετών τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων, ετών 2014-2015, λόγω διπλοεγγραφών  από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για εγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 & 159 του Ν.3463/2006, των άρθρων 67 & 266 του Ν.3852/10, των άρθρων 77,79 του Ν. 4172/13 σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε δημόσια  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος:

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος