Προκήρυξη για εθελοντή σχολικό τροχονόμο

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄23-3-1999)
2. Την παρ. 45 άρθρο 14 Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄ /14-3-2000)
3. Την με αρ. πρωτ. 2515/13-στ/15-9-1997 ΚΥΑ
4. Την με αριθμ. 32633/29-9-2000 Υ.Α
5. Την με αριθμ. Πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ
6. Το υπ’ αριθμ. Γ1/116/8-2-2000 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ
7. Την υπ’ αριθμ. 47/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας

Προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Η πρόσληψη θα είναι από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας μέχρι τις 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.
2. Στη θέση αυτή δύναται να απασχοληθεί κάθε άτομο, άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.
3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:
– Από 7.45 μέχρι 8.25 το πρωί
– Από 13.10 μέχρι 14.00 το μεσημέρι

Οι ώρες απασχόλησης θα είναι η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στο σχολείο, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και μπορεί να αλλάξουν με υπόδειξη του διευθυντή του σχολείου.

4. Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση από τη σχολική επιτροπή 176 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του.
5. Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και η πινακίδα χορηγούνται από το σχολείο.
7. Το άτομο που θα επιλεγεί, θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος εργασίας.

Για τους ενδιαφερόμενους ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
1. Να είναι ηλικίας 18-65ετών
2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λευκάδας
3. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της σχολικής επιτροπής (Διοικητήριο) μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Βεβαίωση από το δήμο μόνιμης κατοικίας
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Βεβαίωση πολυτεκνίας (για όσους υποψήφιους είναι πολύτεκνοι)
6. Εκκαθαριστικό 2018
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα και β) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των
καθηκόντων τους.

Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται: α) Από το διευθυντή του σχολείου με αναπληρωτή τον υποδιευθυντή β) τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής με αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο και γ) Τον πρόεδρο του συλλόγου κηδεμόνων με αναπληρωτή μέλος του Δ.Σ του συλλόγου, θα επικυρωθεί με απόφαση της σχολικής επιτροπής και με κριτήρια όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Φ.11.1./564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

Στην επιλογή του σχολικού τροχονόμου θα ληφθούν υπόψη:

Α) τα κριτήρια της Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ
Β) Εντοπιότητα
Γ) Προϋπηρεσία σε σχολείο
Δ) Πολύτεκνοι/τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες
Ε) Εκκαθαριστικό 2018

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του δήμου Λευκάδας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας

Τηλέφωνα επικοινωνίας:2645306579 και 2645024786

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ