Επείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας σήμερα Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10 και την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  20 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του  παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στο 3ο Μοναστικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:

Επειδή στις 21 μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί το 3ο Μοναστικό Συνέδριο στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας και προκειμένου ο Δήμος μας να συμμετέχει, μετά από αίτημα της Μονής, θα πρέπει να διασφαλιστεί πίστωση η οποία έχει προβλεφθεί  στην υπό έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, αρ. απόφ. 326/2018  του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος