Συνεδριάζει την Τρίτη 12 Ιουνίου το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 12 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (παρ.3 άρθρ. 217 Ν.3463/06).
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 22.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 57.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΣΤΗ  Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 15.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με: α) την ένταξη του Δήμου Λευκάδας στις επιχειρήσεις/φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση Προγραμμάτων Μαθητείας για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Ι.Ε.Κ.) κατά το σχολικό έτος 2018-2019, β) τον καθορισμό των ειδικοτήτων και του αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, γ) την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Λευκάδας προκειμένου να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την συγκρότηση ειδικής επιτροπής  επιλογής για την καταγραφή, έλεγχο και αξιολόγηση των αιτήσεων  για την κάλυψη κενών θέσεων  εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς, περιόδου 2018-2019.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Έργο αποκατάστασης ΧΥΤΑ και σύστημα μεταφόρτωσης μεταφοράς στερεών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου στη Λευκάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5004012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 3130/9-5-2018 (ΑΔΑ 72ΩΞ7ΛΕ-ΥΙΝ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.
Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) και   1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος    .

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ» προϋπολογισμού 3.499,35 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου   οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού  11.999,14 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής   παραλαβής  του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΑΥΚΕΡΗ»,  προϋπολογισμού 17.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
          
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Γεωργίου Σ. Βλάχου.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ  ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. Α.Τ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Δ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ»,αναδόχου Γουρζή Σπυρίδωνα.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού   350.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου  «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ – Μ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  προϋπολογισμού 100.000,00 €, αναδόχου Δρακάτου  Λεωνίδα ΕΔΕ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού   84.984,06 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ.66/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που αφορά στην 2η αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πν. Κέντρου

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα ιδιώτη για μετατόπιση φρεατίου αποχέτευσης και σωληνώσεων.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και   1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ».
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος