Θέσεις εργασίας στη Λευκάδα από 22 έως 27/05/2018

Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και  Επιχειρήσεων της Equal Society παρουσιάζει τις ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδομάδα

Η πληροφορία της εβδομάδας:

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ “ΑΝΑΣΑ” ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗ ΔΕΗ

Η νέα απόφαση για τους διακανονισμούς οφειλών προς τη ΔΕΗ εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 27 Απριλίου με έναρξη εφαρμογής από την 1η Μαΐου. Αναλυτικά, για τους οικιακούς πελάτες το νέο σύστημα διακανονισμών έχει ως εξής:

 Οι πελάτες διαχωρίζονται κατά το βαθμό της συνέπειας που επέδειξαν στην πληρωμή των λογαριασμών το προηγούμενο δωδεκάμηνο στις εξής 6 κατηγορίες, όπως ίσχυε και πριν:

1.Συνεπείς χωρίς διακανονισμούς.
2.Συνεπείς σε πληρωμές και διακανονισμούς.
3.Περισσότερες από μία ενσωματώσεις λογαριασμών σε επόμενους λογαριασμούς ή και μία αθέτηση διακανονισμού.
4.Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών.
5.Πελάτες με αποκοπή λόγω χρέους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτημα επανασύνδεσης και ρύθμισης οφειλών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποκοπής.
6.Διαπιστωμένη ρευματοκλοπή.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.dei.gr

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιμων πεδίων απασχόλησης συνοδευόμενος από τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται παρακάτω:

ΛΕΥΚΑΔΑ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

EGNOSIS

Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το AΣΕΠ και  ιδιωτικό τομέα. Ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού και των εξετάσεων. EQUALSOCIETY

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 22578

 

Ώρες επικοινωνίας:

Καθημερινά 9.00πμ – 14.00μμ

http://spoudazo.equalsociety.gr
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ  

 

Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

Διεύθυνση Δασών Λευκάδας
3. ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος

 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)

[Για τη στελέχωση της δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»]

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λευκάδας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ:

http://www.lefkada.gov.gr/LinkClick.aspx?fileticket=%2bR5%2fV7AOehk%3d&tabid=36

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση  Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας, Αντωνίου Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη (Διοικητήριο), Λευκάδα, Τ.Κ. 31100, υπόψη κας Αγγέλου Όλγας (τηλ. επικοινωνίας: 2645360517).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου

 

Άνοιγμα και κλείσιμο Πινακοθήκης, Συλλογής Φολκλόρ, Ιστορικού Κέντρου Λευκάδιου Χέρν, Συλλογής Ex libris, Αίθουσας Τ.Ευσταθίου

Ξεναγήσεις

Επιμέλεια χώρων Καθημερινά

10.00-14.00 & 19.00- 22.00 Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται καθημερινά στο Γραφείο του Πνευματικού Κέντρου από 9.30 έως 13.30 (Υπεύθυνη κα Ιωάννα Φίλιππα) μέχρι 25 Μαΐου 2018. Πνευματικό κέντρο Λευκάδας.
5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου

 

Παροχή τουριστικών πληροφοριών
Πώληση εισιτηρίων
Διανομή έντυπου υλικού Κάθε μέρα
10.00-14.00 & 19.00- 23.00 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται καθημερινά στο Γραφείο του Πνευματικού Κέντρου από 9.30 έως 13.30 (Υπεύθυνη κα Ιωάννα Φίλιππα) μέχρι 25 Μαΐου 2018. Πνευματικό κέντρο Λευκάδας.
6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου

 

1. Στήσιμο καρεκλών
2. Καθημερινή ταξιθεσία καρεκλών
3. Καθημερινός καθαρισμός όλου του Ανοιχτού Θεάτρου, της σκηνής, της εισόδου και των εκδοτηρίων
4. Καθημερινός καθαρισμός τουαλετών Ανοιχτού Θεάτρου και τοποθέτηση ειδών υγιεινής (τα καθαριστικά και τα είδη υγιεινής παρέχονται από το ΠΚ).
5. Καθαρισμός φουαγιέ όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
6. Υποδοχή των φιλοξενούμενων σχημάτων και τακτοποίησή τους στους χώρους του Θεάτρου
7. Κλείδωμα και ασφάλιση των χώρων του Ανοιχτού Θεάτρου καθημερινά μετά τα μεσάνυχτα
8. Τακτοποίηση του χώρου και μάζεμα για τον επερχόμενο χειμώνα Κάθε μέρα Προηγούμενη εμπειρία

Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται καθημερινά στο Γραφείο του Πνευματικού Κέντρου από 9.30 έως 13.30 (Υπεύθυνη κα Ιωάννα Φίλιππα) μέχρι 25 Μαΐου 2018. Πνευματικό κέντρο Λευκάδας.
7. Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ στο βαθμό του Διευθυντή.

Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ στο βαθμό του Επιμελητή Β’.

Για τις παραπάνω θέσεις που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν: 1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους –μέλους της Ε.Ο.Κ. 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας 4. Για το βαθμό του Επιμελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας, για το βαθμό του Επιμελητή Α΄, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και για το βαθμό του Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια. 5. Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της προκήρυξης. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει στην περίπτωση διεκδίκησης θέσης του κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή. Επισημαίνεται ότι οι

ιατροί με βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση Διευθυντή αν δεν έχει παρέλθει εξαετία από την λήψη

του βαθμού (άρθρο 4 του Ν. 3754/2009).

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors. moh. gov. gr αρχίζει στις 4-5-2018 ώρα 12:00 μ.μ. και λήγει στις 24-5-2018 ώρα 23:59.

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ:

http://www.lefkada hospital.gr/images/%CE%A9%CE%A67%CE%9A4690%CE%92%CE%A7-%CE%9C%CE%959.pdf

 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.
8. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ  

Εποχιακή εργασία

Απαραίτητα προσόντα:

v  Παρέχεται διαμονή

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6936987453

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ρομποτής Κωνσταντίνος

 Καφέ σνακ “Bella Vista” στο Αθάνι Λευκάδας.
9. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ Εποχιακή εργασία

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Παρέχεται διαμονή

v  Γνώση αγγλικών

v  Αντίστοιχη προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6936987453

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ρομποτής Κωνσταντίνος

Καφέ σνακ “Bella Vista” στο Αθάνι Λευκάδας
10. ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ  

Καλοκαιρινή σεζόν

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Παρέχεται διαμονή

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6944585911

 

Στην πόλη της Λευκάδας.
11. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Μόνιμη εργασία

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση EPSILONNET BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

v  Προϋπηρεσία σε μισθοδοσία

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6944585911

 

Λογιστήριο ΑΕ εταιρείας με έδρα στην Λευκάδα.
12. ΨΗΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ  

Απαραίτητα προσόντα:

 

v  Γνώση ψησίματος

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6973799102

26450-99279

 

Ταβέρνα “Βεράντα” στο Καλαμίτσι Λευκάδας.
13. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  

Μόνιμη απασχόληση

Τηλ. Επικοινωνίας:    

26450-29472

26451-02268

 

Κατάστημα με γυναικεία ενδύματα “Pink Woman” και κατάστημα με αντρικά ενδύματα “Blade”.
14. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

Εποχιακή απασχόληση

Πλήρη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

v  Δυνατότητα διαμονής εντός του ξενοδοχείου

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6972252800

 

Ξενοδοχείο στο Νυδρί Λευκάδας.
15. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ  

Εποχιακή απασχόληση

 

1Η Ιουνίου-30 Σεπτέμβρη

Τηλ. Επικοινωνίας:

6932637070

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@santamarina.gr

 

Ξενοδοχείο στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
16.           ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

Καλοκαιρινή σεζόν

4ωρη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

v  Καθαριότητα διαμερισμάτων και εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου.

v  Θα εκτιμηθεί η γνώση αγγλικών

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6972717455

Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας.
17. 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

Μάιο- τέλη Σεπτέμβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6972126225

 

Mini-market στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
18. ΜΑΓΕΙΡΑ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ/Α

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

 

 

 

Εποχιακή απασχόληση

Τηλ. Επικοινωνίας:

6936129370

26450-29151

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@hoteltesoro.gr

Ξενοδοχείο “Tesoro” στην Νικιάνα Λευκάδας.
19. 2 ΑΤΟΜΑ

ΣΕΡΒΙΣ-ΜΠΟΦΕ

Εποχιακή απασχόληση

Μία πρωινή βάρδια

& μία απογευματινή-βράδυ

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

v  Γνώση αγγλικών

Τηλ. Επικοινωνίας:

6978063312

Ξενοδοχείο “Ostria” στον Άγιο- Νικήτα Λευκάδας.
20. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ  

8η  Απασχόληση

Τηλ. Επικοινωνίας:

6987302460

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@youinlefkada.com

Ξενοδοχείο στον Αι-Γιάννη Λευκάδας.
21. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Εποχιακή απασχόληση (Ιούνιο-Σεπτέμβριο)

Απαραίτητα προσόντα:

v  Καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο lower)

v  Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (word ,internet , excel)

v  Δίπλωμα αυτοκινήτου

v  Η γνώση Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944460215

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

Broumis.lefkada@gmail.com

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ανυφαντής Σπύρος

Επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων-μοτοποδηλάτων “Broumis car & motorbike rentals ” με έδρα στο Νυδρί Λευκάδας.
22. ΚΥΡΙΑ

(φύλαξη ηλικιωμένου, όχι κατάκοιτου)

 

 

Εποχιακή απασχόληση

(με δυνατότητα μόνιμης)

Απαραίτητα προσόντα:

v  Να μιλάει ελληνικά

Τηλ. Επικοινωνίας:

6977020999

 

Στα Σύβοτα Λευκάδας.
23. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α  

Εποχιακή απασχόληση

4η ή 8η απασχόληση

 

Δεν παρέχεται διαμονή

Τηλ. Επικοινωνίας:

6932637070

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@santamarina.gr

 

Ξενοδοχείο στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
24. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(room service/

καθαριότητα)

Από Μάιο Έως Σεπτέμβρη

Απαραίτητα προσόντα:

v  Δίπλωμα οδήγησης

v  Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών

v  Παρέχεται στέγη.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944585911

 

Ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00 και 19:00 με 22:00

 

 

Πολυτελή καταλύματα στην πόλη της Λευκάδα
25. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ  

Μόνιμη εργασία

Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6948658911

Στην πόλη της Λευκάδας.
26. ΒΟΗΘΟ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ  

Εποχιακή απασχόληση

6 μήνες

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

Τηλ. Επικοινωνίας:

6970702131

 

Εστιατόριο στο Νυδρί Λευκάδας.
27. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

Εποχιακή απασχόληση με προοπτικές μόνιμης

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 45 ετών

v  Γνώση αγγλικών

Τηλ. Επικοινωνίας:

6972447901

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Σίμος

Κατάστημα με κρέπες και σάντουιτς στην πόλη της Λευκάδας.
28. BARISTA  

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6906780932

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

maria.lazari@coffeebrands.gr

 

Αλυσίδα καφέ στην περιοχή της Λευκάδας.
29. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

Καλοκαιρινή σεζόν

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  25-40ετών

v  Δίπλωμα ΙΧ και μηχανάκι

Τηλ. Επικοινωνίας:

6937334240

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

camping.desimi@gmail.com

 

Κάμπινγκ στην περιοχή της Λευκάδας.
30. ΚΥΡΙΑ

(προετοιμασία κουζίνας & λάντζα)

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Παρέχεται διαμονή και διατροφή

 

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6970994602

 

Εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας.
31. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ DELIVERY  

 

Μόνιμη απασχόληση

 

Απογευματινές ώρες

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450-20242

 

Καφετέρια “to go cafe”  στην πόλη της Λευκάδας.
32. ΚΟΠΕΛΑ

(pool bar-μπουφέ)

 

 

Απογευματινή βάρδια

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6974451998

 

Ξενοδοχείο “San Giovanni Luxury Studios”   στον Άγιο-Ιωάννη Λευκάδας.
33. ΠΩΛΗΤΡΙΑ  

 

Μόνιμη απασχόληση

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6974451998

26450-25358

Κατάστημα “Jumbo Βεργίνης ” στην Λευκάδα.
34. ΚΟΠΕΛΑ

(καφέ-σέρβις)

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Παρέχεται διαμονή και διατροφή

v  Καλή γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6988030171

 

Ξενοδοχείο στην περιοχή της Λευκάδας.
35. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ  

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6948248531

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ .Λίλιαν

Ταβέρνα στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
36. ΚΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

Μόνιμη εργασία

Πλήρη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Θα προτιμηθούν κυρίες με σχετική εμπειρία

Τηλ. Επικοινωνίας:

6932355141

 

Στο Καλιγόνι Λευκάδας.
37. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

Απρίλιο-Οκτώβριο

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Κάτοχος αυτοκινήτου

v  Προϋπηρεσία

v  Καθαρισμός σπιτιών και περιβάλλοντα χώρου.

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6984721690

26450-24966

 

Συγκρότημα κατοικιών στον

Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.

38. ΚΥΡΙΑ

(για λάντζα)

 

 

Καλοκαιρινή σεζόν

Βραδινό ωράριο

Τηλ. Επικοινωνίας:

6940162041

26450-71026

 

Εστιατόριο στην Νικιάνα Λευκάδας.
39. ΠΩΛΗΤΗΣ/ΡΙΑ  

Μόνιμη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Κάτοχος ΙΧ

v  Άριστη γνώση excel

v  Οργανωτικές ικανότητες

v  Εμπειρία σε logistics  και στις πωλήσεις θα εκτιμηθούν

Τηλ. Επικοινωνίας:

26430-41838

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

woodandstonegr@gmail.com

 

Εμπορικό κατάστημα “wood and stone” στο 10ο χιλιόμετρο Λευκάδας-Βόνιτσας Άγιο-Νικόλα.
40. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μάιο-15 Οκτώβρη

Οκτάωρη  απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Απολυτήριο Λυκείου

v  Άριστη γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6948494780

 

 

Μουσείο Ελιάς στο Σύβρο Λευκάδας.
41. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ/Α

 

 

Ιούνιο-μέσα Σεπτέμβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6977433669

 

Εστιατόριο στην Νικιάνα Λευκάδας,  οικογενειακή επιχείρηση.
42. ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ delivery  

 

Ιούνιο-μέσα Σεπτέμβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Δίπλωμα

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6977433669

 

Εστιατόριο στην Νικιάνα Λευκάδας,  οικογενειακή επιχείρηση.
43. ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ

 

 

 

Ιούνιο-μέσα Σεπτέμβρη

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6977433669

 

Εστιατόριο στην Νικιάνα Λευκάδας,  οικογενειακή επιχείρηση.
44. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

Τέλη Μαΐου- τέλη Σεπτεμβρίου

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 35 ετών

v  Παρέχεται διαμονή

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6978128782

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Γιώργος

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στον Σύβοτα Λευκάδας.
45. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 45 ετών

v  Προϋπηρεσία

v  Παρέχεται διαμονή

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450-92650

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

zossis@otenet.gr

 

Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στο Περιγιάλι Λευκάδας.
46. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Ιούνιο-Σεπτέμβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 35 ετών.

v  Παρέχεται διαμονή.

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6977020999

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κα Χρυσούλα

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στα Σύβοτα Λευκάδας.
47. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

Εποχιακή απασχόληση

(όλη την καλοκαιρινή σεζόν)

Τηλ. Επικοινωνίας:

6973505792

 

 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Βασιλική Λευκάδας.
48. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Εποχιακή Απασχόληση (3μήν)

Απαραίτητα προσόντα:

v  Επιθυμητή η γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6973860959

26450 21809

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Κούρτη Ουρανία

Ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Φρύνι Λευκάδας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού EQUAL SOCIETY που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας, στην οδό: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού),  1ος όροφος,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578. Email: equallefkada@gmail.com . Κάθε εβδομάδα η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων βρίσκεται αναρτημένη και στο blog του Οργανισμού http://equalsociety.wordpress.com . Επίσης ενημερωθείτε για τις δράσεις της EqualSociety στην ιστοσελίδα www.equalsociety.gr και στη σελίδα της στο Facebookhttps://www.facebook.com/equalsociety1