Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 2017, εγκρίθηκαν:

  • Η 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
  • Η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας».
  • Η συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
  • Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας».
  • Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας».
  • Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων με πολιτιστικούς – αθλητικούς συλλόγους και σωματεία και επιχορήγησή τους για το έτος 2017.
  • Η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης, ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και η υποβολή πρότασης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά»του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση – Σήμανση Περιηγητικού Μονοπατιού Περιοχής “Μέλισσα Σφακιωτών”», προϋπολογισμού 305.000,00 €.
  • Η μελέτη με τίτλο «Μελέτη Κατασκευής και Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Κυματοθραύστη Αγ. Νικήτα».
  • Η συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας με ποσό 4.000 ευρώ (με 16 εταιρικές μερίδες των 250 ευρώ έκαστη) στο εταιρικό κεφάλαιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Από το Δήμο Λευκάδας