Συνεδριάζει την Παρασκευή 20 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Παρασκευή 20-08-2021 και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793/13.08.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 138/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος
Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της  από 30.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ59/2021) αγωγή των Χ.Σ. και Θ.Σ. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 624/Α/27-05-2021 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αρ. 346/2020 απόφασής της, που αφορά στην συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών οχημάτων και μηχανημάτων  έργου του Δήμου.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην αδελφοποιημένη πόλη Οδησσό της Ουκρανίας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ