Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  29  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ   3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  έργου με τίτλο « Συντήρηση –Βελτίωση Αγροτικών, Δασικών Δρόμων (α.από Κάβαλο Τσουκαλάδες,  β. από Σκάρους προς Ι. Μ. Κόκκινης Εκκλησίας, γ. από Κοντάραινα προς Σελί)», προϋπολογισμού 45.797,29 €
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιϊας Δ. Λευκάδας και Οικισμού Αλεξάνδρου», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις Κατασκευές Δρόμων Σχεδίου Πόλης», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή Αγωγών Ομβρίων Επέκτασης Σχεδίου Πόλης», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Καθίσματος», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  8ο:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Αστικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας» αναδόχου Κ/Ξ  ΜΑΚ Ε.Ε.-Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ – Γ. ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη του Φιλίππου,   κατ’ εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 354/2016 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος