Δήμος Λευκάδας: 430.376,08€ για την ψηφιοποίηση του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός

Ο Δήμος Λευκάδας, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Αριθ. Απόφ.: 170/2021 ΑΔΑ:Ω1ΟΧΩΛΙ-ΒΧ7), υπέβαλε πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, για την Πρόσκληση 18 (ΟΠΣ 3598): «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος», για την υλοποίηση της πράξης «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός Δήμου Λευκάδας».

Συνολικά υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 108 προτάσεις, από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, αλλά λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα κατάταξης μόνο 49 αιτήσεις, μαζί και αυτή του Δήμου Λευκάδας. Σύμφωνα με το Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, για την κατηγορία Περιφέρειες σε Μετάβαση, ο δήμος μας έλαβε συνολική βαθμολογία 63,8 και θα λάβει χρηματοδότηση 430.376,08€.

Η πρόταση αποτελείται από δύο υποέργα:

Υποέργο 1: «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός Δήμου Λευκάδας».

1. Μουσειολογική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής

2. Ψηφιοποίηση του Αρχείου

3. Τεκμηρίωση αρχείου

4. Άδειες χρήσης λογισμικού

5. Οργάνωση ψηφιακής υποδομής και αποθετηρίου

6. Μετάπτωση και άνοιγμα δεδομένων και περιεχομένου

7. Ανάπτυξη εκπαιδευτικής πλατφόρμας

8. Δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών εμπειριών

9. Δημιουργία κεντρικού διαδικτυακού τόπου του Αρχείου

10. Δοκιμαστική Λειτουργία Υπηρεσίας

11. Δράσεις Δημοσιότητας

12. Εξοπλισμός για την υλοποίηση του έργου – Ψηφιακές εφαρμογές – Εκπαιδευτικές πλατφόρμες.

Υποέργο 2: «Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση και διαχείριση της Πράξης».

«Στόχος και υποχρέωσή μας είναι η διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για το Μουσείο Άγγελος Σικελιανός και των σημαντικών συλλογών που διαθέτει. Με την υλοποίηση του έργου, θα ενισχυθεί η εξωστρέφεια, η προσβασιμότητα και η επισκεψιμότητα του σπουδαίου αυτού ιδρύματος, και θα παρέχει σε όλους, (επιστήμονες, ερευνητές, μαθητές, φιλότεχνο κοινό), την ευκαιρία να το “επισκεφθούν”, παρακάμπτοντας τις δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν από προσωπικούς περιορισμούς ή λόγους ανωτέρας βίας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Λευκάδας, κ. Χαράλαμπος Καλός.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ