Συνεδριάζει την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις  του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, την υπ΄ αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ.3608/21.1.2022 (ΦΕΚ 155/21.1.2022 τεύχος Β’), την υπ΄αριθ.  3608/21.1.2022 (ΦΕΚ 155/21.1.2022 τεύχος Β’) ΚΥΑ,  τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης των υπ΄ αριθ. 3,4,14,20/2020 & 2,6,7,12,21/2021 γνωμοδοτήσεων  Ε.Π.Ζ. που αφορούν σε υποβληθείσες ενστάσεις επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση) Δ. Λευκάδας.
Εισηγητές:  Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος
Αικατ. Κηρολιβάνου, υπάλλ. Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή παραίτησης δημοτικού συμβούλου, τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» & αντικατάστασή του.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους (δημότισσας) του  Διοικητικό Συμβούλιο του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» & αντικατάστασή του.
Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου, τακτικού μέλους Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Λευκάδας  & αντικατάστασή του.
Εισηγητής:  Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Λευκάδας  & αντικατάστασή του.
Εισηγητής:  Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2022.                                   
Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα δημότισσας  περί απομάκρυνσης σωληνώσεων κλπ εξοπλισμού ύδρευσης που βρίσκονται εντός ιδιοκτησίας της, στη θέση «Σαρακηνάρι» κοιν. Αγ. Πέτρου Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής:  Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό  χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας δήμου Λευκάδας.    
Εισηγητής:  Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ενίσχυση 4ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας» προϋπολογισμού 190.000,00 €.
Εισηγητής:  Λύγδας Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ