Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

Σύμφωνα με τις δ/ξεις της παραγράφου 5  του άρθρου 3 της ΚΥΑ 41087/17 (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017), του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 5266/27.08.2021 (ΦΕΚ 3958/27.08.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πινάκων επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών-νηπίων, επιλαχόντων και απορριπτέων, βάσει  μορίων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και στο δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό για την χρονική περίοδο 2021-2022.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ