Συνεδριάζει την Τρίτη 3 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Τρίτη 03-08-2021 και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Ο.Ε.   για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης  με δίμηνη σύμβαση στο Δήμο Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (ΔΕ Ηλεκτρολόγων).
Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών( ΔΕ Φυλάκων).
Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών
 
ΘΕΜΑ 4 ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρόσληψης εργατικού προσωπικού, μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143Α΄) και την περ. κ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85Α), έτους 2021.
Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρόσληψης προσωπικού βάσει προγράμματος ΟΑΕΔ (επιχορήγησης μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών).
Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση της αρ. 7/2021 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων  και του διαχειριστικού απολογισμού 1oυ εξαμήνου 2021 λειτουργίας του Κοινωνικού  Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 30-06-2021 πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00 €  με Φ.Π.Α 24%  και κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟ», προϋπολογισμού 22.998,58 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ & ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 2ο ΠΚΜΝΕ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  αναδόχου: Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε.  για αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης   ενός   απορριμματοφόρου ανακύκλωσης  από το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας για   το  διάστημα 2/8/2021 έως 2/9/2021.
Εισηγητής: Αργυρός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ