Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Παρασκευή 2 Ιουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 02-07-2021 και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ 2744/26.06.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σκοπιμότητας διαδικασίας ανάθεσης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Υποέργου 2 «Υλοποίηση υποστηρικτικών/συμπληρωματικών μελετών, παροχή τεχνικών υπηρεσιών και έκδοση αδειών / εγκρίσεων», συνολικού προϋπολογισμού 43.342,77 €, στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5076732 στο Ε.Π.«ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020»
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής  του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων»   προϋπολογισμού   270.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης «Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 176/2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στη μελέτη του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση τροποποίησης της ενταγμένης πράξης «Αποπεράτωση δημοτικού θεάτρου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ  5050690 ως προς τον προϋπολογισμό αυτής.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, για  την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης – χώρος στάθμευσης οχημάτων  στην θέση Πόρτο Κατσίκι κοιν. Αθανίου   Δ.Ε.  Απολλωνίων.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ