Συνεδριάζει τη Δευτέρα 24 Μαΐου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Δευτέρα 24-05-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1οΑπόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για  παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σύμφωνα με τη νέα διαδικασία του Κωδ.Πολ.Δ κατά της αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο του Ιωάννη Καρτάνου  που στρέφεται μεταξύ των άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2οΑπόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνoμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αγωγής του Ιωάννη Θερμού που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3οΑπόφαση Ο.Ε.  για  ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη  συμβολαιογραφικής πράξης εξαγοράς ακινήτου.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών προς τεκμηρίωση προϋπολογισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης  ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» στον Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στον Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της αρ. 313/2020 απ. της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ  ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ  –  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΥΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Προϋπολογισμός: 644.800,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 59.500,00 ευρώ (με  Φ.Π.Α. 24 %)
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ & Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 32.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12οΑπόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 15.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ