Συνεδριάζει την Τρίτη 6 Απριλίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 6-4-2021 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.03.2021 (ΦΕΚ 1194/τ.Β΄/27.03.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’ Α 18/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων  Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά του Παύλου.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του  αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’ 19/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων  Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά του Παύλου.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 3οΑπόφαση Ο.Ε. για   μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθμ.:Α333/2017, Α336/2017, Α335/2017, Α334/2017, Α338/2017, Α339/2017, Α337/2017, Α325/2017, Α329/2017, Α328/2017, Α331/2017, Α330/2017, Α332/2017, αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 4οΑπόφαση Ο.Ε. επί της από 27.12.2017 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ335/2017) αγωγή των Μιχελή Μαρίας  κ.λ.π. συν (44)  κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 5οΑπόφαση Ο.Ε. επί της από 27.12.2017 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ335/2017) αγωγή των Ροντογιάννη Λάμπρου  κ.λ.π. συν (47)  κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Ο.Ε.  για ανάκληση της αρ. 48/2021 απόφασής της και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:  «Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ 1ου Δημοτικού & Γυμνασίου» πρ/σμού 49.996,87  ευρώ( με  Φ.Π.Α. 24 %).
Εισηγητής : Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση διάλυσης σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΑΔΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,  αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής : Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8οΑπόφαση Ο.Ε. για  έγκριση των  όρων διακήρυξης ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», με προϋπολογισμό 74.000,00 € με  ΦΠΑ.
Εισηγητής : Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9οΑπόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Λευκάδας»  , προϋπολογισμού 166.820,00 € με το ΦΠΑ
Εισηγητής : Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10οΑπόφαση Ο.Ε. για  καθορισμό  μισθωτικού ανταλλάγματος  για την  απευθείας  παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων  αιγιαλού και παραλίας  που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας – Απολλωνίων – Ελλομένου σε όμορες επιχειρήσεις,  για το έτος 2021.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11οΑπόφαση Ο.Ε. για  κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2021.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο ” Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και εξοικονόμηση ενέργειας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας ” με κωδικό ΟΠΣ 5076732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2877/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΩ946ΜΤΛΡ-71Θ) απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” τομέας “Περιβάλλοντος”.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος          

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή εκτέλεσης και τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και εξοικονόμηση ενέργειας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας ” με κωδικό ΟΠΣ 5076732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2877/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΩ946ΜΤΛΡ-71Θ) απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” τομέας “Περιβάλλοντος”.                                                          
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας, για την ανάπλαση και αναβάθμιση του μνημειακού ιστορικού χώρου “Μαγεμένου” στη Νικιάνα Λευκάδας.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης,  συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€ με Φ.Π.Α.24% της με αριθμ. 20302/10-11-2020/ ΑΔΑΜ 20PROC007623984 διακήρυξης, που αφορά εξέταση αιτήματος-γνωστοποίησης του οριστικού αναδόχου
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης υποβολής αιτήματος παράτασης της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου της ΟΜΑΔΑΣ Γ του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη)   προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,

β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3  προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και

γ)απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3    προϋπολογισμού 119.040,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,

συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24% με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.»  της με αριθμ. 20055/6-11-202 διακήρυξης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ