Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 16-2-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του  αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’ Α324/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων  Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του  αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’ Α325/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων  Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για τις αριθ’  Α305/2020, Α306/2020, Α166/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις αντίστοιχες προσφυγές του Δήμου Λευκάδας (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), για μη άσκηση έφεσης ούτε  παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Δράσεις για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου ” με κωδικό ΟΠΣ 5062139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 319/28-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΞΣ7ΛΕ-00Π) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» (Πρόσκληση ΑΤ 12) και σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποστήριξη υποβολής της πρότασης στα πλαίσια της Α.Τ. 12 Πρόσκλησης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε. Καρυάς – Σφακιωτών για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 51.360,06€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 11-02-2020 πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ συνολικού προϋπολογισμού 947.064,630€ ευρώ με Φ.Π.Α» της με αριθμ. 12554/27-07-2020 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ