Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 2-2-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186/23.01.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα σχολικής μονάδας Κοινότητας Καλάμου για το σχολ. έτος 2020-2021.
Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για  μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθμ.Α304/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αποζημίωση ιδιώτη κ. Ανδρέα Βλάχου.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αποζημίωση ιδιώτη κας Ανδριάνας Κατωπόδη.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 18/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 3/2021 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων  και του διαχειριστικού απολογισμού 2ου εξαμήνου 2020 λειτουργίας του Κοινωνικού  Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού (ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια (α) ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού με υδραυλικό γερανό και αρπάγη, (β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3  (γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3,συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24%, που διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 20055/6-11-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007615418) διακήρυξης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος                                 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 223.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο  «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος    

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων», πρ/σμού 49.996,87€ με ΦΠΑ
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος                      

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την  υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.»
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΓΟΝΙΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ LIDL)», πρ/σμού 9.997,77 €,  αναδόχου Σπυρίδωνος Γουρζή.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ