Συνεδριάζει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Πέμπτη 29-10-2020 και ώρα 13:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄ αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163 /33282/ 29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για νομική υποστήριξη υπαλλήλου: α) Δημητρίου Βραχνούλα και β) χορήγηση εντολής εκπροσώπησης υπαλλήλου και παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στον δικηγόρο στο Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία,  Δημήτριο Μασούρα.
Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση  6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με αριθμ. πρωτ.14575/24-07-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με Τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 3.404.524,00 Ευρώ  (με ΦΠΑ 24%).
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 53/2020) αγωγής της εταιρείας «Κάλαμος Ναυτική Εταιρεία» κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Μασούρα (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ