Συνεδριάζει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τετάρτη 9-9-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ» σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄ αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163 /33282/ 29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του υπ΄αριθ. 615/Α/12-06-2020 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 5.050,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση αποδοχής ποσού 2.452,18 € δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και καθορισμός των κριτηρίων κατανομής της πίστωσης στους πληγέντες του COVID-19.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Mεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας και έγκριση της υπ’ αριθ’ 35/2016 άσκησης προσφυγής κατά της αριθ’ 39/2016 απόφασης επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη   κατά την συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.                                        
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας  Λευκάδας,  κατά την συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της προσφυγής του Ν.Π.Ι.Δ.  ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας και ζητά την ακύρωση του υπ΄άριθ΄13545-11/7/2019 έγγραφο της ΥΔΟΜ Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου  μεταβατικής έδρας Λευκάδας,  στη συνεδρίαση της 21ης -10-2020  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά της αγωγής χρέους  της Ποδόσφαιρο  Ανώνυμη Εταιρεία εμπορίας και προώθησης αθλητικών ειδών που στρέφεται κατά του πρώην Ν.Π.Δ.Δ  με την επωνυμία                 «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», του οποίου καθολικός διάδοχος είναι ο Δήμος Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη συνεδρίαση της 21-10-2020  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο  κατά της αγωγής αποζημίωσης  της Γερασιμούλας Τρανουλίδη που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας   κατά της αγωγής της Χαράς συζύγου Ευαγγέλου Ασπρογέρακα, που στρέφεται κατά του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου με την επωνυμία <<Δήμος Λευκάδας>>, του Σπυρίδωνα  Κοντογιώργη του Ιωάννη και της Γεωργίας, του Χρήστου Κοντογιώργη του Ιωάννη και της Γεωργίας, του Γεωργίου Παπαδόπουλου του Βασιλείου και της Παρασκευής.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο  με διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων των εκατό ημερών κατά  της αγωγής του Χρήστου Σούνδια του Γεωργίου και Νικολάου Σούνδια του Γεωργίου που στρέφεται  κατά της Δημητρούλας Σούνδια το γένος Διονυσίου και Αγγελικής Γεωργάκη και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Λευκάδας».
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για τη διόρθωση των αρχικών εγγράφων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων των εκατό ημερών κατά της 61/20 αγωγή του Ιωάννη Στράτου, που στρέφεται κατά Δήμου Λευκάδας και  Όλγας Κόγκα κλπ.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου – σταβλικής εγκατάστασης εντός των ορίων του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αγγ. Πολίτης, υπάλλ. Τμ. Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου, Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ» αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.
Εισηγητές: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ»
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών                                                                               

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ»   προϋπολογισμού   42.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων πυρόπληκτων περιοχής πόλης Λευκάδας», προϋπολογισμού μελέτης  106.786,82 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος  88769 του  έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Σπαρτοχωρίου – Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου», με προϋπολογισμό 1.500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ