Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιατρό και φυσικοθεραπευτή από τη ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δυο (2) Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» πράξης με τίτλο «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ Δήμου Λευκάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002627

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αρ. πρωτ. 2246/24-01-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, την υπ’ αρίθμ πρωτ: οικ. 2769/02-11-2017 2η τροποποίηση αυτής και την υπ’ αρίθ. 1481/28-06-2019 3η τροποποίηση αυτής, με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
 2. Την με αρ. πρωτ. 177/15-06-2017 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στο Δήμο Λευκάδας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 900/05-07-2019 τροποποίηση αυτής).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως αυτά ισχύουν, για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.
 5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 6. Την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 11072/18-2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ΑΔΑ: Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π).
 7. Την υπ’ αριθμ. 26/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λευκάδας με θέμα «Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» Πράξης με Τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».(ΑΔΑ : ΩΝ4ΝΟΕ4Ρ-ΔΝΨ)
 8. Την αρίθμ. 31/2020 απόφαση Διοικητικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λευκάδας με θέμα: «Έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο υλοποίησης της Συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» Πράξης με Τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»».

Προσκαλέι

Τους/τις ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με την δομή «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Λευκάδας», που εδρεύει στην Καρυά.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λευκάδας ΔΕΠΟΚΑΛ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ Δήμου Λευκάδας», με κωδικό ΟΠΣ 5002627 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από  εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ0221 – 2016ΕΠ02210045), πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε έναν (1) Ιατρό (Παθολόγο ή Γενικός Ιατρός) και σε (1) Φυσικοθεραπευτή, υπηρεσίες ιατρικής και παραϊατρικής φροντίδας αλλά και το φυσικό έλεγχο της υγείας των ηλικιωμένων ωφελούμενων του ΚΗΦΗ Δήμου Λευκάδας.

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την λήξη του έργου, στις 30/06/2022.

Ο προϋπολογισμός του έργου για την ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης έργου της ειδικότητας, ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00€ μικτά το έτος.

Απαιτούμενα Προσοντα

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όσοι/ες υποψήφιοι/ες διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

Ιατρός

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής, Σχολών Αλλοδαπής
 2. Ειδίκευση στην Παθολογία ή Γενικής Ιατρικής
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο
 5. Πιστοποιητικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Φυσικοθεραπευτής

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ)
 3. Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοση της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής / Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΠΟΚΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ.

Υπόψη: κα ΑΓΓΕΛΟΥ ΟΛΓΑ, τηλ. 2645360517

Στην περίπτωση αποστολής των αιτημάτων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Ανάρτηση ολόκληρης της πρόσκλησης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Λευκάδας, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Λευκάδας και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 
ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας
Ρόκκος Στυλιανός