Συνεδριάζει την Παρασκευή 14 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 14-8-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄ αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163 /33282 / 29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων B’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο. Ε. για υποβολή πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την μελέτη ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Κ.Χ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο. Ε. για διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την μεταφορά των αστικών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Ο. Ε.  για έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα αγροτικής οδοποιΐας  Δ.Ε. Καρυάς – Σφακιωτών» προϋπολογισμού 79.999,22 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού  200.000,00€  με  Φ.Π.Α. και με Α/Α Συστήματος 91749
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο. Ε.  περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 227/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμό κατάθεσης 89/2017 αγωγή του ΟΑΕΔ εκτός των άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ