Το Επιμελητήριο Λευκάδας καλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λευκάδας, όπως προσέλθουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου την Τετάρτη 29/7/20 και ώρα 15.00 σε συνεδρίαση Δ.Σ με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

1. Επικύρωση Πρακτικών
2. Αντικατάσταση μελών Διοικητικής Επιτροπής
3. Έγκριση Ισολογισμού Επιμελητηρίου Λευκάδας και Ενοποιημένου οικονομικού έτους 2019
4. Διενέργεια διαγωνισμού συμπληρωματικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου CRAFT LAB INTERREG Ελλάδα-Ιταλία
5. Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου από Υπουργό Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4497/2017
6. Λοιπά θέματα

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 15.00 με τα ίδια θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ