Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας την Τετάρτη 8 Ιουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα  διεξαχθεί στις 8 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) καθώς και την εγκ. ΥΠ. ΕΣ. 163/33282/29.05.2020,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας- τμήμα έργου : Περιοχή Α- Είσοδος κόμβος” με κωδικό ΟΠΣ 5050813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 1201/17-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΨ7ΛΕ-3ΡΘ) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μεταφοράς έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Πνευματικού Κέντρου.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου, τακτικού εκπροσώπου Δήμου Λευκάδας και του αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ. Ι.Ν.) για το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, λόγω ανεξαρτητοποίησής του από τη δημοτική παράταξη «ΔΙΑΥΛΟΣ».
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής  δικηγόρου Αθηνών κ. Παπαρηγόπουλου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 197/20 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 100/2020 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2019, στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2020.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 9ο:
Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης οχημάτων, στη Δ.Ε. Ελλομένου.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές δημοτικών κτιρίων (πρώην Δημοτικών σχολείων) Νυδριού» προϋπολογισμού  41.436,31 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου – Νικιάνας» προϋπολογισμού 150.800,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Δ. Πλατυστόμων» προϋπολογισμού  12.964,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υποδομών νέου Νοσοκομείου», προϋπολογισμού  1.306.000, 00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ελλομένου», προϋπολογισμού 58.999,99 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ