Συνεδριάζει την Παρασκευή 12 Ιουνίου το  Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00   στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) καθώς και την εγκ. ΥΠ. ΕΣ. 163/33282/29.05.2020,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας μετά την Α.Π. οικ. 36316/267/29-05-2020 πρόσκληση   της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. προκειμένου ο Δήμος Λευκάδας να μετάσχει ως μέτοχος  στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄ αρ. 5/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ. και η υπ΄αρ. 119/2020 απόφ. Ο.Ε.).
Εισηγητές:  Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος
Δημ. Γεωργουλόπουλος, Πρ/νος Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. καθορισμού ύψους δικαιωμάτων και τελών, του άρθρου 23 του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄ αρ.  120/2020 απόφ. Ο.Ε.).
Εισηγητές:  Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος
Δημ. Γεωργουλόπουλος, Πρ/νος Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με τον κωδικό ονομασίας «ΙΟΛΑΟΣ».
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Γεώργιος Τσιρογιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
Δημ. Γεωργουλόπουλος, Πρ/νος Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  περί καθορισμού τελών χρήσης για την   εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας – Απολλωνίων – Ελλομένου  σε όμορους εκμεταλλευτές,  για το έτος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 183/20 απόφ.Ο.Ε.).
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με: α) έγκριση σύστασης  και λειτουργίας Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Λευκάδας και β) έγκριση του σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου Εθελοντών Δήμου Λευκάδας.
Εισηγήτριες: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος
Δήμητρα Ροντογιάννη, Πρ/νη Αυτ. Τμ. Κοινων. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού 2 Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου έτους 2019 στη ΔΕΠΟΚΑΛ, σύμφωνα με το άρθρο 261 ν. 3463/2006 και ορισμό αμοιβής των.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δημ. Συμβ.-Πρόεδρος Διοικ. Συμβ. ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αποδοχή λύσης του συμφωνητικού μίσθωσης  του ισογείου καταστήματος  της κοινότητας Πηγαδησάνων  μετά από αίτημα του μισθωτή   και έγκριση διαδικασίας  εκ νέου εκμίσθωσης.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. περί τρόπου καταβολής ασφαλιστικών(εργοδοτικών) εισφορών που αφορούν υπάλληλο του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4554 (ΦΕΚ 130/Α/2018)
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού  20.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ – ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ ΓΚΙΟΚΑ)», προϋπολογισμού 25.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», προϋπολογισμού  6.999,76 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ. ΔΡΥΜΩΝΑ», προϋπολογισμού  257.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΕ ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ», προϋπολογισμού  561.913,85 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού  9.992,16 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 600.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ», προϋπολογισμού 7.199,27 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ