Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 15-5-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 2 του εικοστού τετάρτου άρθρου (24) της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Γαζή Ιωάννα, υπάλλ. Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για  την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 23.04.2020 για την εκμίσθωση του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Κ. Λευκάδας, για το τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό  την κοπή  προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς  χόρτου  για ζωοτροφή  (σανός).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για κατακύρωση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΥΓΙΑΣ-ΚΑΡΥΩΤΩΝ», πρ/σμού 8.871,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Αριστ. Κονιδάρης, Πρ/νος Τμ. Υδρευσης Αποχέτευσης Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑ.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΚΟΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου Χαραλαμπόπουλου Λάμπρου.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση    πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Δ.Ο. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ»   προϋπολογισμού   22.290,46 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΛΥΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 25.912,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για  συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης με τίτλο: « ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΟΥ- ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας,  Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε.Λευκάδας-Σφακιωτών-Καρυάς,  έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αριστ. Κονιδάρης, Πρ/νος Τμ. Υδρευσης Αποχέτευσης Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε. Ελλομένου-Απολλωνίων-Καλάμου-Καστού,  έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού. 
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αριστ. Κονιδάρης, Πρ/νος Τμ. Υδρευσης Αποχέτευσης Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 148/Α/6-3-2020 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
Εισηγητές:  Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αγωγή μικροδιαφοράς του Δικαστικού Επιμελητή  Κέρκυρας κ. Δημητρίου Λιβέρη η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λευκάδας στις 7/5/2020 και εκδικάζεται στις 22/5/2020 στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ