Η επόμενη μέρα: Η οικοτουριστική ανάπτυξη της Λευκάδας

Από τη Σοφια Κοντογιαννη

Τη διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των λιμνοθαλασσών Στενού Λευκάδας με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την διαχείριση της ιχθυοκομίας αποφάσισε ο Δήμος Λευκάδας, εγκρίνοντας τις προηγούμενες ημέρες, το σχετικό σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης του δήμου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, η δράση αφορά στην προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και στη διασύνδεσή τους, καθώς και στη δημιουργία βιώσιμων υποδομών στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα, με στόχο τη βελτίωση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας του τόπου.

Εξάλλου, η λειτουργία της λιμνοθάλασσας του Αβλέμονα ως ιχθυοτροφείου, συνάδει τόσο με τη διατήρηση των φυσικών σχηματισμών, όσο και με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που θέτουν οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή με την εξασφάλιση της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος. Πέραν όμως της ιχθυοκομικής αξιοποίησης της λιμνοθάλασσας, υπάρχει και η εναλλακτική πρόταση της τουριστικής αξιοποίησης με τη δημιουργία υποδομών για την απόλαυση της αισθητικής αξίας της περιοχής αυτής.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, θα συμβάλλει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ώστε σε συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας να σχεδιαστούν παρεμβάσεις και δράσεις ήπιες και φιλικές προς το περιβάλλον, προκειμένου να προστατευθεί και να αποκατασταθεί η θαλάσσια βιοποικιλότητα και το υπάρχον οικοσύστημα.

Συνεπώς, για να υλοποιηθεί η δράση που αφορά στις ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα, με στόχο και την οικοτουριστική ανάδειξή της, η μελέτη η οποία θα καταρτιστεί, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

– Παρακολούθηση των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων της λιμνοθάλασσας, που αναφέρεται στις μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων, θρεπτικών αλάτων, σύνθεση ιχθυοπανίδας, καταγραφές μεγεθών και παρακολούθηση της αύξησης των οργανισμών.

– Eκπόνηση ιχθυολογικής μελέτης όπου με την συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας θα προταθούν βελτιωτικά έργα και ενέργειες βελτίωσης της αλιευτικής κατάστασης της λιμνοθάλασσας. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται προτάσεις έργων όπως βελτιωτικά, ιχθυοφραγμοί και προτάσεις δράσεων όπως εμπλουτισμοί και διατήρηση των υπομεγεθών ιχθυδίων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας της λιμνοθάλασσας.

Πηγή