Επείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) την υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την    εγκ. 40/20930/31-03-2020 ΥΠ. ΕΣ.  θα διεξαχθεί ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις  27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Αλλαγή θεσμικού πλαισίου στη διαχείριση στερεών αποβλήτων στα νησιά της Π.Ι.Ν.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι επίκειται ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, που ανατρέπει τον ψηφισθέντα από το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ