Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας τη Δευτέρα 13 Απριλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) την υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την  και  εγκ. 40/20930/31-03-2020 ΥΠ. ΕΣ.   θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις  13 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για λήψη οικονομικών μέτρων από το Δήμο Λευκάδας για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 (σχετ. η υπ΄αριθ. 97/2020 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5)  ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα για το έτος 2020 σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07 και του άρθρου 12 του Ν. 4071/12.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020, αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας έτους 2020 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Ιωάννα Γαζή, Υπάλληλος Τμ. Προϋπολ. Λογιστηρ. & Προμηθ.Δ/νσης Οικονομ. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση της πράξης «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα, με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της»
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση από την Κτηματική Υπηρεσία  στο Δήμο Λευκάδας τμήματος  έκτασης παλαιού Αιγιαλού στο Δημόσιο Κτήμα ΒΚ75, για την δημιουργία πρότυπου περιβαλλοντικού θεματικού πάρκου.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκδοσης ψηφίσματος  σχετικά με τους συμβασιούχους εργαζόμενους με το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ. – ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ.  14/2020 απόφασης Διοικητ. Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ που αφορά στην έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ. – ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 35/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του  Πνευματικού Κέντρου.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση παραχώρησης απορριμματοφόρων από το Δήμο Λευκάδας στο Δήμο Ξηρομέρου (σχετ. η υπ΄αριθ. 4/2020 Δ.Σ).
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγορικής εταιρείας «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ- ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ