Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας με τη διαδικασία «Δια Περιφοράς»

Μετά την ματαίωση της 4ης «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας  και σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 163 του Ν. 3463/06 του άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου με τη διαδικασία της δια περιφοράς στις 23 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 15:00 έως 16:00  για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Λόγω της λήψης κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και το γεγονός ότι το παρακάτω θέμα πρέπει επειγόντως να συζητηθεί προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί  με την διαδικασία « δια περιφοράς».

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της έκθεσης του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 52/20 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικον. Υπηρ.
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Για το θέμα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά (email) σχετική εισήγηση για την ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλείσθε  την Δευτέρα 23 Μαρτίου και από ώρα 15:00 έως 16:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο email sstelrokkos@gmail.com   και το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο email: dimotikosymvoulio@lefkada.gov.gr για την θέση  σας  επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας :  «ΥΠΕΡ»  ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Η  απόφαση που θα ληφθεί, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Μετά την ματαίωση της 5ης «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. 4305/12-03-2020 πρόσκλησης Δ.Σ.) λόγω έλλειψης απαρτίας  και σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της « δια περιφοράς»  στις 23 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 έως 20:00 για  λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Λόγω της λήψης κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και το γεγονός ότι τα παρακάτω θέματα πρέπει επειγόντως να συζητηθούν προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί  με την διαδικασία « δια περιφοράς».

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα RE.CO.RD – επαναπροκήρυξη θέσης.
Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας».
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης χώρου (Δημοτικού Κτηνιατρείου) Δήμου Λευκάδας σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση λιμενικής εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιμένα Βασιλικής Λευκάδας»
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής».
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» και «ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ85) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών ΠΙΝ» για την υλοποίησης της πράξης: «Δράσεις για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου»
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ.  21/2020 απόφασής του,  σχετικά με την αντικατάσταση των εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) του Δήμου Λευκάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο “Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας”.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 167/2014 αποφασής του, περί τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Βασιλική-Πόντι Αγ. Πέτρου τέως Δήμου Απολλωνίων νυν Νομού Λευκάδας, στη θέση της ιδιοκτησίας Γεωργίου Πολίτη  Ο.Τ. 71Α  με ΚΑ 0202047, ως προς τον αποχαρακτηρισμό του, από κοινωφελή χώρο σε οικοδομήσιμο, σε εφαρμογή της 347/2007 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών (σχετ. η υπ΄αριθ. 2/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. καθορισμού ωραρίου εργασίας Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Λευκάδας για το έτος 2020 και εφεξής.
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας,  έτους 2019 (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για τη εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Καρυάς με σκοπό την χρήση του ως  χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για τη μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Βασιλικής Δ.Ε. Απολλωνίων με σκοπό την χρήση του ως  χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για τη μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Δρυμώνα Δ.Ε. Σφακιωτών με σκοπό την χρήση του ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.500,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ», προϋπολογισμού 22.290,46 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ», προϋπολογισμού 52.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού 11.999,03 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 24.798,77 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΈΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 79.999,22 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο:
Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 106.786,82 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ  για  διαγραφή  νηπίου  από  τον  Παιδικό  Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2019-2020.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό πολιτικού υπεύθυνου του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις».
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για A’ Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χώρου της αίθουσας του πρώην δημοτικού σχολείου Ευγήρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Ευγηρωτών Λευκάδας ” Η Αρετούσα“.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος ΔΕΠ

Για κάθε θέμα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά (email) σχετική εισήγηση για την ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων που έχουν προσκληθεί και δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση των θέματος για το οποίο έχουν κληθεί να συμμετέχουν στη συζήτηση  και στη λήψη απόφασης, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ώστε να τους δοθεί εισήγηση.
 
Παρακαλείσθε την Δευτέρα 23 Μαρτίου και ώρα 16:00 έως 20:00  να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο email sstelrokkos@gmail.com και το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο email: dimotikosymvoulio@lefkada.gov.gr για τη θέση  σας επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας: «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ» .

Οι  αποφάσεις  που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ