Συνεδριάζει την Παρασκευή 13 Μαρτίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 13-3-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ.).

  1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8810/09-05-2019 (ΑΡΙΘ. 2): ΚΑ0202067 (ΚΑΕΚ 340220202028), Ο.Τ. 126
  2. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10017/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.11): ΚΑ0203003 (ΚΑΕΚ 340220203003), Ο.Τ. 136.
  3. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10037/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.12): ΚΑ0202041 (ΚΑΕΚ 340220202041), Ο.Τ. 124.
  4. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10168/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.18): ΚΑ0202030 (ΚΑΕΚ 340220202030) και ΚΑ0202031 (ΚΑΕΚ 340220202031), Ο.Τ. 124

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ