Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας για το πρόγραμμα «Work & Holiday Visa»

Ενημερώνουμε ότι, η Γενική Γραμμτεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. με την 173264/Κ3/2019 πρόσκληση, καλεί τους νέους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα «Work & Holiday Visa», να υποβάλουν αιτήσεις.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σ’ εκείνους που έχουν ολοκληρώσει τα πρώτα δύο έτη σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να αποκτήσουν την Work & Holiday Visa και να διαμείνουν στην Αυστραλία για 12 μήνες με σκοπό την αναψηχή ή την εργασία. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα καθορίζονται στο άρθρο 1 του νόμου 4353/2015 (ΦΕΚ 173 Α’) και στην αριθ. 212712/05.12.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4488).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα www.mfa.gr/australia/en/ και για την έκδοση της αποστολής-βεβαίωσης από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο neagenia.int@minedu.gov.gr.

Από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας