Πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους στη Λευκάδα

Η Equal Society και η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων σας ενημερώνει για το περιφερειακό πρόγραμμα κατάρτισης για Ανέργους, στα Ιόνια Νησιά. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης συνοδεύεται από εκπαιδευτικό επίδομα 1500 ευρώ μεικτά. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 1. Άνεργοι 15-29 ετών και
 2. μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών

Τα κριτήρια επιλογής των ανέργων αφορούν σε:

 • Χρόνο παραμονής στην ανεργία
 • Εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό)
 • Οικογενειακή κατάσταση (αριθμός προστατευόμενων μελών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών)
 • Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
 • Ύπαρξη προστατευόμενου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
 • Υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
 • Μέλη νοικοκυριών, που δεν εργάζεται κανείς.

Κάθε άνεργος θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών είναι: α) Απολυτήριο Γυμνασίου/ Λυκείου από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί σε χώρα του εξωτερικού ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αντιστοιχίας απολυτηρίου. Βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας απαιτείται όταν ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής, β) πτυχίο ΙΕΚ και γ)  πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2018 (οικονομικό 2019).
 4. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση
 5. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας
 6. Αντίγραφο ΙΒΑΝ από τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο ωφελούμενος είναι πρώτος δικαιούχος
 7. Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης, από την οποία να αποδεικνύεται έχει συνταχθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία πριν από την καταληκτική υποβολής των αιτήσεων.
 8. Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Καμάρα Αμπελοκήπων, 29100, Ζάκυνθος είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου: nelez@otenet.gr.

Στη Λευκάδα η εκπαίδευση θα γίνει στις αίθουσες του Περιφερειακού ΚΕΚ απέναντι από τον ΟΤΕ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  www.ionian-training.gr έως 15.02.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε και στα γραφεία της Equal Society στο τηλέφωνο: 26450 22578.