Συνεδριάζει τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Δευτέρα 10-2-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 9/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.»
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 10/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της, οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση των εκθέσεων  εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των (υπο) φακέλων των οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμισης παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας της με αριθμ.19747/1-10-2019/ΑΔΑΜ:19PROC005644574 διακήρυξης»
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 84052 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙKΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμού 000,00 €. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις, λόγω πλημμυρών, σε Δημοτική οδό Κοντάραινας (από Επαρχιακό προς ποτάμι)» προϋπολογισμού 45.000,00 €. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου περιοχής  παλαιού οικισμού Καρυωτών» προϋπολογισμού 45.000,00 €. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Διευθέτηση ομβρίων  Νικιάνας από στροφή έως χείμαρρο» προϋπολογισμού 70.021,93 €. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχο
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Καρυάς – Σφακιωτών» προϋπολογισμού 57.000,00 €. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχο
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Κομηλιού Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού   000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΑΔΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: «ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.» Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των 1) Λύτρα Ηλία του Αποστόλου και 2) Τσάκα Χρυσάνθης του Γεωργίου, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται στη δικάσιμο της 7ης-2-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. προς άσκηση  ή μη έφεσης κατά της αριθ’A151/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε.  για ορισμό συμβολαιογράφου προς σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς οικοπέδου ιδιοκτησίας Οδυσσέα Μανωλίτση στο Δήμο Λευκάδας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 9/2020 απόφαση της Ο.Ε.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Η Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ