Διακοπή μαθημάτων σε 9 σχολεία του Δήμου Πρέβεζας λόγω της εποχικής γρίπης

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
3.Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998
4.Την εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διακοπή μαθημάτων στα σχολεία που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας , λόγω μεγάλου ποσοστού μαθητών που ασθενούν από την εποχική γρίπη.

Αποφασίζουμε τη διακοπή των μαθημάτων από 29 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2020 στα κατωτέρω σχολεία, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
μας , λόγω μεγάλου ποσοστού μαθητών που ασθενούν από την εποχική γρίπη.

1. 9ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας
2. Νηπιαγωγείο Καναλίου
3. Νηπιαγωγείο Ν.Σινώπης
4. Νηπιαγωγείο Ν.Σαμψούντας
5. Νηπιαγωγείο Λούρου
6. Νηπιαγωγείο Ν.Ωρωπού
7. Δημοτικό Σχολείο Ν.Σινώπης
8. Δημοτικό Σχολείο Ν.Ωρωπού
9. Δημοτικό Σχολείο Λούρου

Πηγή