Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών: Βραβείο Πέτρου και Νίτας Αργύρη σε μαθητές των Λυκείων Λευκάδας

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών/Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών
Δελτίο Τύπου/Βραβείο Πέτρου και Νίτας Αργύρη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών στη συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου, του έτους 2020, συζήτησε τη νέα πρόταση του ζεύγους Πέτρου και Νίτας Αργύρη περί απονομής του ομωνύμου βραβείου και ομόφωνα έλαβε την απόφαση:

Να γίνει εκτελεστή η επιθυμία του ζεύγους Αργύρη και ως εκ τούτου, από τον προσεχή Αύγουστο, στο τέλος του Συμποσίου της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, στην περίοδο των Γιορτών Λόγου και Τέχνης, το βραβείο Πέτρου και Νίτας Αργύρη, εις μνήμη Νίκου Αργύρη, πατέρα του διαθέτη, θα απονέμεται σε πέντε μαθητές ή μαθήτριες των πέντε Λυκείων της πόλης, ένα σε κάθε Λύκειο, οι οποίοι θα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο βαθμό στις απολυτήριες εξετάσεις του έτους συνοδευόμενο με χρηματικό έπαθλο δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000,00) για τον καθένα. Ο τρόπος αυτός απονομής του βραβείου θα επαναλαμβάνεται κατ’ έτος , έως ότου οι αθλοθέτες αποφασίσουν κάτι διαφορετικό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μαθητών του ίδιου σχολείου, το βραβείο θα μοιράζεται στους ισοβαθμίσαντες

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Δ. Μελάς
Ο Γ. Γραμματέας Αντώνης Ν. Σολδάτος