Συνεδριάζει τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε τη Δευτέρα 20-1-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αριθμ. 179/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του  Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης Απολογισμού – Ισολογισμού οικ. έτους 2018, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.
Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 2ο:
Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020. Σχετ: η αρ. 1/2020  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των αρ. 1-2020 και 2-2020 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ.  για το οικονομικό έτος 2020.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 50.000,00 € .
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε.»
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή - Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας» αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.".
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» , προϋπολογισμού  645.161,29 € χωρίς Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 23.12.2019  για την  εκποίηση  των κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων – Περιουσίας-Ταμείου

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς οικοπέδου,  στην Κοινότητα Αλεξάνδρου Δήμου Λευκάδας.                                                                                                   Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη,  για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Χρόνη  Διονύσιου, Θερμού Δημήτριου, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας κλπ για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη διαδικασία  κατάθεσης των προτάσεων σε προθεσμία των εκατό ημερών.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη,  για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των  Ζώη Αυγερινού, Αικατερίνης Βουτσινά, Χρυσούλας Βράιλα, Αλέξανδρου Ζαβιτσάνου, Σπυρίδωνος Κονιδάρη, Ευάγγελου Κοντογιάννη, Σπυριδούλας Πρεβεζάνου, Γιαννούλας Τραυλοστάθη, Στέφανου Δρακάτου,  που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται στη δικάσιμο της 17ης-1-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου του Δήμου,  για υπεράσπιση του πρώην Aντιδημάρχου Γιαννιώτη Οδυσσέα,  ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Λευκάδας  κατά  την δικάσιμο της 18ης/02/2020  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή  ή ματαίωση δικάσιμο.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά  την συνεδρίαση της 18-2-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της αγωγής της εταιρείας «Φλογαϊτης –Σιούτη και Συνεργάτες» που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, ή σύναψη πρακτικών συμβιβασμού και κατάργηση της ως άνω δίκης με οποιαδήποτε άλλη εξωδικαστική ενέργεια  ήθελε πραγματοποιηθεί.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά της αίτησης του Γεωργίου Πολίτη του Κωνσταντίνου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που απευθύνεται προς το αρμόδιο συμβούλιο Συμμόρφωσης του άρθρου 2 περ.ε ν.3068/2002.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί άσκησης προσφυγής κατά της με αριθ. πρωτ. Οικ. 98965/15239/Φ.1/12.11.2019 απόφασης του Τμήματος Περ/ντος-Υδροοικονομίας και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί επιβολής προστίμου για την λειτουργία ΧΑΔΑ στην θέση «Αλυκές» του Δήμου Λευκάδας
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 16ο:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ