Ανακοίνωση για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικών και αθλητικών φορέων με τον Δήμο Λευκάδας

Ανακοίνωση – Ενημερωση για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Δήμο Λευκάδας για το έτος 2020

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου μας με αθλητικά – πολιτιστικά σωματεία ή συλλόγους και προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα σχεδιασμού και συντονισμού, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε έγκαιρα και το αργότερο μέχρι 21 Φεβρουαρίου 2020 για εκδηλώσεις και δράσεις που προτίθεστε να υλοποιήσετε, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Λευκάδας, για το έτος 2020.

Διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων, είναι αθλητικά σωματεία και πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού, αναπτύσσουν κοινωνική – πολιτιστική δραστηριότητα και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.

Υποχρέωση κάθε επιχορηγούμενου φορέα αποτελεί η αναφορά του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή με ταυτόχρονη χρήση του λογοτύπου του, σε οποιαδήποτε δημοσίευση (προσκλήσεις, αφίσα, μπροσούρα κλπ) ή οπτικοακουστικό υλικό παραχθεί, τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν μετά την εκδήλωση (μαζί με τα δικαιολογητικά του κεφ. Β).

A. Απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να υποβληθούν στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόταση συνδιοργάνωσης και να ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Αίτηση με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες κάθε φορά αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρόκειται να επιχορηγηθούν (σχέδιο δράσης).
2. Αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και θα αναφέρονται οι ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν.
3. Καταστατικό του συλλόγου, με τις τροποποιήσεις του (εις διπλούν).
4. Πρακτικό σύστασης του Δ.Σ. σε σώμα (εις διπλούν).
5. Στοιχεία όλων των δραστηριοτήτων που πραγματοποίησε ο αιτούμενος φορέας κατά τα δύο τελευταία έτη (2018-2019).

B. Απαραίτητα δικαιολογητικά (που θα πρέπει να υποβληθούν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου) για την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής της επιχορήγησης:
1. Πρακτικό του Δ.Σ. του συλλόγου περί αποδοχής της επιχορήγησης
2. Υποβολή στην Περιφέρεια (αρχή που εποπτεύει τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους), στον Δήμο (αρχή που επιχορηγεί) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο α) του απολογισμού της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου έτους 2019 (πρακτικό Γ.Σ. έγκρισης απολογισμού εσόδων-εξόδων), β) ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης που έλαβε κατά το προηγούμενο έτος (δηλαδή για το 2019) εφόσον αυτή είναι μικρότερη του 100% του συνολικού χρηματικού ποσού που διαχειρίσθηκε κατά το έτος αυτό, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους,
γ) με τα ανωτέρω συνυποβάλλεται και ο προϋπολογισμός για το έτος 2020 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3 εδ. α του Ν. 4129/2013 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4223/2013).
3. Έγγραφο στο οποίο θα δηλώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός του συλλόγου-σωματείου
4. Γραμμάτιο είσπραξης
5. Φορολογική ενημερότητα (για ποσό πάνω από 1.500,00 €).
6. Ασφαλιστική ενημερότητα (για ποσό πάνω από 3.000,00 €).

Γ. Για αιτούμενη επιχορήγηση πάνω από το ποσό των 3.000,00 ευρώ επιπλέον των ανωτέρω απαιτούνται και τα εξής:
α) Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων.
β) Πλέον των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και σύμφωνα με το άρθρο 10Β του Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014, σε περίπτωση που το ποσό της επιχορήγησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του κεφ. Α πρέπει να φέρουν τις υπογραφές των νόμιμα εξουσιοδοτημένων προσώπων και την σφραγίδα του συλλόγου και επίσης να κατατεθούν έως την 21η Φεβρουαρίου 2020 στη Γραμματεία Δήμου Λευκάδας.

Μαζί με τις προτάσεις σας και στοχεύοντας στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου μητρώου συλλόγων και σωματείων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, σας παρακαλούμε να μας εφοδιάσετε με οπτικοακουστικό υλικό από πρόσφατες εκδηλώσεις και δράσεις σας ή άλλο έντυπο υλικό (ιστορικό του συλλόγου σας, κλπ) και να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (δ/νση, τηλέφωνο, fax, e-mail, site ή blog, κοινωνικά δίκτυα).

Τέλος σας παρακαλούμε, να ενημερώνετε έγκαιρα το Τμήμα μας σχετικά με τις εκδηλώσεις σας ώστε να συμπεριλαμβάνονται στον προγραμματισμό του Δήμου και να τυγχάνουν της μεγαλύτερης δυνατής προβολής. Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού στα τηλέφωνα 2645360620 (κ. Κ. Βανδώρου) και 2645360591 (κ. Ο. Σίδερη).

Από τον Δήμο Λευκάδας