Επείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της παρ. 1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε  δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και  Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για την τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας στον Χ.Υ.Τ.Α. της  3ης  Γ.Ε.Ν.   Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

 στις 2/12/2019 αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 63ΘΜΟΡ1Φ-ΜΚΡ) η αρ. 262114/2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και είναι αναγκαία & μείζονος σημασίας για την δημόσια υγεία των πολιτών στο Δήμο Λευκάδας, η επίσπευση της διαδικασίας μεταφοράς και τελικής διάθεσης των ημερησίως παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου μας σε νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση διάθεσης (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, ΧΥΤΑ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

1 Σχόλιο

Τα σχόλια είναι κλειστά