Συνεδριάζει την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα  με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 6-12-19 και ώρα 10:30  σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, σχετικά με έγκριση εισόδου – εξόδου για την αποθήκη εμπορίας και διανομής ποτών  του Γεράσιμου Αρματά  επί της αγροτικής  οδού στη θέση «ΠΑΛΙΟΒΟΡΟΥ» της Τ.Κ. Νεοχωρίου  Δ.Ε. Ελλομένου του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Θωμάς Γεωργάκης, Πρ/μενος Τμήματος Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ