Συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό μελών Δοικητικού Συμβουλίου Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας».                                       
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  3ο
:  Απόφαση  Δ.Σ. για  ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.  «ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο
: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 98/2011  απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 162/15 απόφαση Δ.Σ, ως προς το άρθρο 6 που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού μελών στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λευκάδας με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΥΛΟΣ».
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο 50 του Ν. 1566/85) για την διετία 2019-2021.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο:
Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έως 31/12/2019.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, έως 31/12/2019.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ για τροποποίηση της αρίθμ. 144/2019 απόφασης Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2019.                             
Εισηγητής:
Αναστάσιος Γαζής, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΈΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5004012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.
Εισηγητής:  Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο
: Απόφαση Δ.Σ. για  την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο Λευκάδας για την υπογραφή σύμβασης και όλων των απαιτούμενων εγγράφων για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητα 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2018″ του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018 του Πράσινου Ταμείου.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αποδοχή παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης του συμβατικού χρόνου της σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για το Άξονα 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας για την υπογραφή αυτής.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ανανέωση παραχώρησης δωρεάν χρήσης ακινήτου συνιδιοκτησίας Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου στο Περιφερειακό Κ.Ε.Κ.  Δια Βίου Μάθησης Π.Ε. Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την στέγαση του Παραρτήματος Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ  5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  18ο: Απόφαση Δ.Σ. για    διαγραφή  νηπίων  από  τους Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας, την περίοδο 2019-2020.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση δημιουργίας ομάδας εθελοντών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τους ωφελούμενους –μέλη του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Λευκάδας»
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης συνολικού ποσού 513.437,05 ευρώ με δημόσια επιλέξιμη δαπάνη 414.062,14 € σύμφωνα με την  υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 1777/05-08-2019 (ΑΔΑ: 91367ΛΕ-ΣΥΚ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣ 5038897 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019 & 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  2019.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο
: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» και «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)», που έχει ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020,  MIS 5003457, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  23ο: Απόφαση Δ.Σ. για  εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων  Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο
: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας».
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ