Συνεδριάζει την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 27-9-2019 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

           

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση Ο.Ε. για εξειδίκευση πιστώσεων.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους 2019, της υπ. αριθμ. 16994/21-08-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005464029) διακήρυξης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους 2019, της υπ. αριθμ. 16996/21-08-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005464091) διακήρυξης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στην συμφωνία –πλαίσιο για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λευκάδας.  

( υπ. αριθμ. 15408/29-07-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005388122) διακήρυξη).

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των ορίων, συνολικού προϋπολογισμού 201.000,00€ έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Δήμου Λευκάδας,  έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 7ο : Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής/-ών διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών και ενστάσεων.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Υδρογεωλογική  αναγνωριστική έκθεση στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Καβάλου-Απόλπαινας Δήμου Λευκάδας- αποτίμηση χαρακτηριστικών επιφανειακής και υπόγειας υδροφορίας και σημείων υδροληψίας» προϋπολογισμού 3.100,00€  με το ΦΠΑ.

 Εισηγητής: Δημ. Βραχνούλας, Πρ/μενος Τμ.  Τεχν. Έργων  Δ/νσης Τ.Υ.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Ν .Καρύδη, για  παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας  κατά της Κλήσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, η οποία  απευθύνεται  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και μεταξύ άλλων  κοινοποιεί στον Δήμο Λευκάδας, ώστε να συζητηθεί στις 4-10-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο η α) από 30-12-2013 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 138/2013 αγωγής της καθ΄ ης  η παρούσα κλήση Eλευθερίας Βενιέρη, β) η από 28-11-2014 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 185/2014 ανακοίνωση δίκης –Προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δήμος Λευκάδας γ) η από 3-03-2015 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 64/2-4-2015 κύρια παρέμβαση –αγωγή του γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας κατά της Ελευθερίας Βενιέρη.

                                                                           Εισηγήτρια:  Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου           

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Ν. Καρύδη, για  παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας  κατά της κλήσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, η οποία  απευθύνεται  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και μεταξύ άλλων  κοινοποιεί στον Δήμο Λευκάδας, ώστε να συζητηθεί στις 4-10-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο η α) από 10-12-2013 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 18/2014 αγωγής της καθ’ ης  η παρούσα κλήση, Όλγας χήρας Βασιλείου Κόγκα, β) η από 10-11-2014 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 167/2014 ανακοίνωση δίκης –Προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δήμος Λευκάδας και γ) η από 25-01-2017 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 17/27-1-2017 κύρια παρέμβαση –αγωγή του γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας κατά της Όλγας χήρας Βασιλείου Κόγκα.

                                                                        Εισηγήτρια:  Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου            

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Ν. Καρύδη για  παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας  κατά της Κλήσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, η οποία  απευθύνεται  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και μεταξύ άλλων  κοινοποιεί στον Δήμο Λευκάδας, ώστε να συζητηθεί στις 4-10-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, α)  η από 10-12-2013 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 19/2014 αγωγής της καθ΄ ης  η παρούσα κλήση Xριστίνας Ψαρρού, β) η από 10-11-2014 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 165/2014 ανακοίνωση δίκης –Προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δήμος Λευκάδας γ) η από 25-01-2017 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 16/27-1-2017 κύρια παρέμβαση –αγωγή του γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας κατά της κατά της Xριστίνας Ψαρρού.

                                                                        Εισηγήτρια:  Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου   

       

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. περί καταβολής στους  Ολυμπία Σταματέλου και λοιπούς του χρηματικού  ποσού των 220+220+42,50 ευρώ για δικαστική δαπάνη κλπ άλλα έξοδα δυνάμει της 354/2018 απόφασης του Μ.Π. Λευκάδας, μετά της εις αυτήν συγκοινοποιούμενης με ημεροχρονολογία 1/11/2018 επιταγής, που μας επιδόθηκαν την 2.11.2018.

                                                                       Εισηγήτρια:  Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου    

      

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη, για  παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτE, όπου προσδιορίσθηκε στη δικάσιμο την 16η Οκτωβρίου 2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω δικάσιμο,  η συζήτηση της αριθ’Ε1986/2017 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά του Δημήτριου  και Παναγιώτη Γράψα και κατά  της Α99/2017  απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών

                                                                        Εισηγήτρια:  Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.                                                                                                           

 

                                                                                                                             Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

                                     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

Τακτικά μέλη:

 1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Γληγόρης Παναγιώτης
 4. Σκληρός Φίλιππος
 5. Σέρβος Κων/νος
 6. Γαζής Νικόλαος

 

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ο.Ε. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.