Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Ιουλίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006, 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε νέα δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 29 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητές:  Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού: 220.500,00 ευρώ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  υποβολή πρότασης του Δήμου Λευκάδας στην 1η Πρόσκληση με αριθ. Πρωτ. 12085/20-2-2019 Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 Περιοχής Κέρκυρας, Λευκάδας, Παξών της ANION A.A.E-OTA του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)» για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών Δήμου Λευκάδας» συνολικού προϋπολογισμού 220.500,00 €.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ».
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος                                         

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 10ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και  1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του Δήμου Λευκάδας, αναδόχου Ευάγγελου Ντάφου Ε.Δ.Ε.       
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Φαγιάς» Κοντάραινας Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος                                     

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος   
                  
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», συμβατικού αντικειμένου: 14.550,01Ευρώ (με ΦΠΑ 24%), αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ έως  08-08-2019.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος      

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» συμβατικού αντικειμένου:14.550,01Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) , αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος                                                      

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ» συμβατικού αντικειμένου:35.359,99Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)  αναδόχου Σπυρίδωνος Γουρζή, έως  10-09-2019.
Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος                                                     

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 150.800,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 150.800,00 €
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος         

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΡΥΑΣ»,  προϋπολογισμού 240.000,00 €»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος                                                           

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΔΑ», ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος                
                   
ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ».
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Δημήτριος Ζαβιτσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Μεγανησίου

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου συνιδιοκτησίας των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  19ο: Απόφαση Δ.Σ. για  διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ