Θέσεις κοινωνικού λειτουργού & βοηθητικού προσωπικού στην Equal Society

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Equal Society, αναζητά να καλύψει στη Λευκάδα τις θέσεις ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ΔΕ Βοηθητικού Προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων  «Δομή Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας» και  «Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας» αντίστοιχα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 6 Ιουλίου 2019

Απαραίτητα Προσόντα:

Για ΠΕ/ΤΕ  Κοινωνικό Λειτουργό

  • Πτυχίο ΑΕΙ / TEI
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Για ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα στην ενότητα Τελευταία Νέα  στον ιστότοπο www.equalsociety.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα κεντρικά γραφεία της Equal Society στο τηλέφωνο 211.70.51.841