Χρηματοδότηση 175.912 ευρώ στον Δήμο Λευκάδας για τους παιδικούς σταθμούς

Μετά την υποβολή σχετικής πρότασης από τον Δήμο Λευκάδας και την Α. Π. 37864/16-5-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ε1Ν465ΧΘ7-Θ1Θ), εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Ν. Π. αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών σταθμών στις διατάξεις του Π. Δ. 99/2017» η Πράξη: «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» συνολικού προϋπολογισμού 175.912,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με δικαιούχο τον Δήμο Λευκάδας».

Από τον Δήμο Λευκάδας