Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ιδιώτη κτηνίατρο από το Δημοτικό Κτηνιατρείο Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ιδιώτη κτηνίατρο τις εργασίες στείρωσης, εμβολιασμού και καταγραφής των αδέσποτων ζώων του Δήμου Λευκάδας στο Δημοτικό Κτηνιατρείο, για το έτος 2019 στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Λευκάδας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 7865/23-04-2019 (ΑΔΑ:ΨΚΒΖΩΛΙ-ΙΥΕ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον Κ.Α.00-6117.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: Α/552/2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 17/05/2019.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

     

      CPV

Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α.24% Φ.Π.Α.

24%

Ενδεικτική Τιμή μονάδος με Φ.Π.Α.

24%

Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.24%
1 Στείρωση σκύλου (ανεξαρτήτου φύλου) 85200000-1

 

50 60,00€ 14,40 74,40 3.720,00
2 Στείρωση γάτας (ανεξαρτήτου φύλου) 85200000-1

 

40 20,00€ 4,80€ 24,80€ 992,00€
3 Τοποθέτηση microchip 85200000-1

 

40 10,00€ 2,40€ 12,40€ 496,00€
4 Εμβολιασμός 85200000-1

 

80 10,00€ 2,40 12,40€ 992,00€
5 Αιμοληψία για τεστ Λεϊσμάνιας-Ερλιχίωσης 85200000-1

 

40 15,00€ 3,60€ 18,60€ 744,00
6 Αποπαρασίτωση 85200000-1 90 5,00 1,20 6,20 558,00
ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

  7.502,00€

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας κτηνιάτρου ή βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας κτηνιάτρου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩ.ΤΕ.Ε.), ή στην περίπτωση κτηνιάτρων υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ, τη βεβαίωση του άρθρου 5 της υπ΄αριθμ.165261/ΙΑ/2010 κοινή υπουργική απόφαση «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του Π.Δ.38/2010»(ΦΕΚ Β΄2157), όπως ισχύει.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Φορολογική ενημερότητα

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

ε. Καταστατικό εταιρείας

Δείτε την Τεχνική Έκθεση Παροχής Υπηρεσίας Ιδιώτη Κτηνίατρου 2019 για το Δημοτικό Κτηνιατρείο

Η Προϊσταμένη
Μελά Μαρία