Ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη Λευκάδα

Ο Δήμος Λευκάδας ενέκρινε τη συμμετοχή του στη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Λευκάδας, στο πλαίσιο του χωρικού προτύπου Παράκτιος χώρος με έμφαση στη θαλάσσια οικονομία.

Βασικός μοχλός της νέας αυτής στρατηγικής θα αποτελέσει η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Πρόκειται για ένα σύνθετο τουριστικό προϊόν, το οποίο συναπαρτίζεται από δραστηριότητες, όπως είναι η κρουαζιέρα, τα σκάφη αναψυχής, η ιστιοπλοΐα, οι υποβρύχιες δραστηριότητες, η αλιεία, ο ναυτικός αθλητισμός, η οικολογία της θάλασσας, ο θαλάσσιος πολιτισμός και οι πολιτιστικές διαδρομές.

Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση υψηλής εισοδηματικής τάξης επισκεπτών, να ενισχύσει το Branding Λευκάδα και να προκαλέσει ισχυρή διάχυση στους υπόλοιπους τουριστικούς υπο-κλάδους και στην ενδοχώρα, προάγοντας έτσι την ισόρροπη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα, η στρατηγική που αφορά στη Λευκάδα, έχει ως κεντρικές επιδιώξεις:

-Τη δημιουργία μιας ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας μέσω της ανάδειξης, αναδιάταξης και αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Λευκάδας στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

-Τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον τουριστικό χάρτη των Ιονίων και του συνόλου της χώρας γενικότερα.

-Την αξιοποίηση του θαλάσσιου τουρισμού για την ανάδειξη και αξιοποίηση του συνολικού τουρισμού στο νησί. Αυτό θα επιτευχθεί αφενός μέσω της διαμόρφωσης ενός πυκνού δικτύου διασυνδέσεων μεταξύ του θαλάσσιου τουρισμού και των εσωτερικών προορισμών για την αύξηση και διάχυση των επισκεπτών και αφετέρου μέσω της αποτελεσματικής διασύνδεσης του κύριου τουριστικού προϊόντος «Θαλάσσιος Τουρισμός» με άλλες μορφές τουρισμού, όπως Παράκτιο, Πολιτιστικό, Φύση και δραστηριότητες, γαστρονομία.

-Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, ώστε η ανάπτυξη του τουρισμού να είναι διαχρονική, να σέβεται το περιβάλλον και να διασφαλίζει οφέλη για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Μέσα από την υλοποίηση του έργου για την ανάπτυξη και διάχυση της θαλάσσιας οικονομίας και τη διάχυση της, επιδιώκονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω αποτελέσματα:

-Αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών: Επιδιώκεται η πύκνωση του δικτύου των τουριστικών λιμένων κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική συνοχή του δικτύου κάθε επιμέρους ενότητας θαλάσσιου τουρισμού. Έμφαση δίδεται στη βελτίωση των υποδομών των σημείων ελλιμενισμού, η εποχική αύξηση της χωρητικότητάς τους, καθώς και η ανάπτυξη «πράσινων υποδομών» για την βιώσιμη λειτουργία τους. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες.  Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζονται και εμπλουτίζονται οι σχετικές τουριστικές υποδομές της περιοχής αναφοράς.

-Διαφοροποίηση της τουριστικής οικονομίας: Η Λευκάδα, όπως και τα περισσότερα νησιά της χώρας, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το τουριστικό προϊόν Ήλιος και Θάλασσα. Η ανάπτυξη του προϊόντος Θαλάσσιος Τουρισμός, θα εμπλουτίσει το υφιστάμενο τουριστικό προϊόν με νέες υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα η περιοχή να αποκτήσει μία νέα δυναμική αγορά.

-Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου: Ο τουρισμός της Λευκάδας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Αυτό έχει ως συνέπειες τα μειωμένα έσοδα, την περιοδική απασχόληση και την υπο-εκμετάλλευση των τουριστικών υποδομών. Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού δύναται να συμβάλει στην αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής καθώς και στην προσφορά άλλων θαλάσσιων τουριστικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την προσέλκυση επισκεπτών όλες τις εποχές του χρόνου.

-Ενίσχυση της συνολικής τοπικής ανάπτυξης: Μέσω αναπλάσεων, έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης μνημείων της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας, καθώς και μέσω της διασύνδεσης με τουριστικά προϊόντα της ενδοχώρας (π.χ. τοπικά προϊόντα, γαστρονομία, φύση και δραστηριότητες) αναμένεται διάχυση του θαλάσσιου τουρισμού στη λιγότερο αναπτυγμένη ενδοχώρα του νησιού και στην αξιοποίηση παραλιών και σπηλαίων.

– Αύξηση της επιχειρηματικότητας: Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, σε συνδυασμό με τις νέες ενισχυμένες διασυνδέσεις με την υπόλοιπη τουριστική οικονομία, δεν θα ενισχύσει μόνο τις υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις της Λευκάδας, αλλά θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών και τουριστικών προϊόντων για την εξυπηρέτηση σκαφών και επισκεπτών.

-Η προστασία και ανάδειξη των οικοπολιτιστικών πόρων της περιοχής: Οι δράσεις και παρεμβάσεις για τη διάχυση της θαλάσσιας οικονομίας στην ενδοχώρα και για τη διασύνδεση του θαλάσσιου τουρισμού με τον πολιτιστικό και οικολογικό τουρισμό αναμένεται να συμβάλουν στην ανάδειξη και προστασία σημαντικών μνημείων της τοπικής και πολιτιστικής κληρονομίας.

Πηγή